Takaisin >>

Kariojan sukuseura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kariojan sukuseura ry ja kotipaikka Kestilän kunta.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura tai sukuseura.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä
- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut liittymismaksun sukuseuraan. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet 18 vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen joka yhdellä kertaa suoritta maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa kymmenkertaisena.
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suoritta vuotuinen jäsenmaksu katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4§ Hallitus

Seuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukouksen välinen aika.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi, ja viisi muuta jäsentä. Hallitusta valittessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide jota enemmistö kokouksessa kannattaa, äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Suku seuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastamisesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§ Sukuseuran kokousten koolle kutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus, kokouskutsu joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Sukuviesti-lehdessä. Postittamisen julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.

8§ Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aina.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Seuran päätökseksi tulee 10§ tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta se mielipide jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9§ Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokousken avaus;
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä;
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista olevan asian esilläolosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrämäällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.


11§ Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistylain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

Takaisin >>